Reklamacje

§8 Reklamacje8.1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiadawady fizyczne lub prawne, Kupujący może:1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 Kodeksu cywilnego) – złożyćSprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi zawady.8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lubw przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłaćinformacje o tym fakcie listownie na adres Jarpen-art Wioletta Jankowska ul. Mylna 31  66-620 Gubin  lub poprzez e-mail na adres majstermuzyk@gmail.com. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada,oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady,żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast.Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakterzaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.8.3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawcauznał reklamację za uzasadnioną.8.4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobówrozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniupostępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzeniesprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowejhttp://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych SądówKonsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowejdostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jestbezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać zpozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożeniaskargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.§9 Zasady publikowania opinii9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednimmiejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim zzachowaniem zasad poprawnej polszczyzny.9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnejodpowiedzialności za ich treść.9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisówprawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedziumieszczone przez niego w Sklepie Internetowym jarpen-art.9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzeniaczy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinianarusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe,narusza prawa autorskie itd.§ 10 Dane osobowe10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu

Formularz Reklamacji Towarów
  •