Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz zasadwykorzystywania plików Cookies§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych odKlientów przez Sklep Internetowy jarpen-art prowadzony pod adresem jarpen-art.pl przez Jarpen-art Wioletta Jankowska  Zawiera również informacje w zakresiestosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.2. Administratorem danych osobowych jest Jarpen-art Wioletta Jankowska,  NIP:9261230962 , REGON: 970746174. (zwaną dalej „Administratorem”).3. Dane osobowe zbierane przez [nazwa_przedsiębiorcy] za pośrednictwem SklepuInternetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),zwane dalej RODO.4. Sklep [nazwa_sklepu] informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedyniew celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodądane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych,ofert marketingowych w formie Newslettera.5. Sklep internetowy jarpen-art dokłada wszelkich starań w celu zapewnieniaposzanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczaskorzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in.bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonychjako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.§ 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIADANYCH OSOBOWYCHW Sklepie Internetowym jarpen-art dane osobowe zbierane są w następującychprzypadkach:1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej zrejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b)RODO (wykonanie umowy)2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.f) RODOa) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię inazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numerdomu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzeniadziałalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadkuKlientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacjipodatkowej - NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze SklepuInternetowego.3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, którejprzedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgodaKlienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6ust. 1 lit. a RODO).b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres pocztyelektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przezAdministratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta zusług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa,w tym rozporządzenia unijnego RODO.2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celuprzetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w RegulaminieSklepu Internetowego),c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowymd) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:a. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeńreklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przezAdministratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.§ 5 PROFILOWANIE1. Sklep Internetowy jarpen-art może korzystać z funkcji profilowania, które polega nadowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenićczynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspektypreferencji oraz zainteresowań Klientów.2. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych dopreferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będąodpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednichsposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera sięwyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tejosoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereguprawnień, takich jak:a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawnaart. 21 RODO i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczynzwiązanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, wtym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy [nazwa_sklepu] przetwarza jego dane w oparciuo prawnie uzasadniony interes,e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawaprawna art. 17 RODOf) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.§ 7 PLIKI COOKIES1) Sklep Internetowy [nazwa_sklepu] używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowewysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputeraprzeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzajurządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji wnich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie zwcześniej odwiedzonych witryn.2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a wszczególności do:a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta orazoptymalizacji korzystania ze stron internetowych;b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiedniowyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. wzakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika wSklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi nakażdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególnościweryfikację autentyczności sesji przeglądarki;c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dlapełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownikaoraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki tepozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiedniowyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególnościweryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogązamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, GoogleAds, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console)Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785;b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;c) Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie;e) EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka(czater.pl);i) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikomkontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj.usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennychwiadomości tekstowych;f) CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;g) Zendesk, Inc. z siedzibą w USA;h) Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plikówCookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookiesdo Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocąkonfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarkiinternetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniuUżytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookiesdostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji wprzeglądarce internetowej, której używa.8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalnościdostępne na stronie internetowej Serwisu.§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej politykiprywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznegoopublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowaniao tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mająpowszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimykierować na adres majstermuzyk@gmail.com.4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 14-10-2020